Ledbesvär och reumatism

Biologiska läkemedel och biosimilarer

Det har under se senaste åren skett en stark utveckling och en kraftig ökning av behandlingar med biologiska läkemedel inom sjukvården. Den största förändringen har skett inom områden som reumatoid artrit, psoriasis, diabetes- och cancerbehandling. Under 2016 stod de biologiska läkemedlen för ungefär en fjärdedel av den totala läkemedelskostnaden, vilket motsvarar närmare 11 miljarder kronor. Vad är ett biologiskt läkemedel? Ett biologiskt läkemedel är oftast proteiner som producerats i levande celler, genom en biologisk process. Molekylerna i ett sådant läkemedel har en mycket mer komplex struktur jämfört med ett kemiskt framställt, syntetiskt läkemedel, som har en bestämd molekylstruktur och är relativt små.  De biologiska läkemedlen har en naturlig variation och består oftast av mycket ...

Ändrade vårdrutiner testas för RA-patienter i Skåne

Det är väl känt att ledgångsreumatism är en sjukdom som kommer och går i skov. Vid effektiv behandling kan sjukdomen hållas på en nivå där patienten inte har aktiva besvär av sin sjukdom. I Skåne har man öppnat en ny mottagning som ska korta handläggningstiden för den enskilda patienten. Jon Einarsson är forskare vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus och det är resultaten av hans avhandling som ligger till grund för att vården på Skånes universitetssjukhus i Lund har ändrats. En ny mottagning har öppnats för att i ett tidigt skede kunna ta emot patienter med misstänkt ledgångsreumatism, RA. Dels kommer mottagningen att ta emot patienter som kommer på remiss från sin vårdcentralsläkare, men patienter kan även söka sig dit genom egenremiss. Genom att jobba med nya rutiner hopp...

Ny behandling av reumatism

Patienter med sjukdomen jättecellsarterit får tillgång till ett nytt läkemedel för första gången på 50 år. Jättecellsarterit är en sjukdom som orsakas av inflammationer i kroppens största artärer, särskilt de som förser huvudet och nacken med blod. I förra veckan godkände EU-kommissionen RoActemra,(tocilizumab), som tilläggsbehandling för patienter som har den svåra sjukdomen. Idag behandlas sjukdomen oftast med kortison. Men behandlingen, som oftast ges under många år, kan ge besvärliga biverkningar såsom benskörhet, frakturer, diabetes, högt blodtryck och viktökning. – Att vi nu fått det här tillskottet till behandlingsarsenalen är glädjande och en stor nyhet på området. För första gången har vi nu en behandling där en studie har visat att patienter med jättecellsarterit kan sluta med ko...

Nytt behandlingsalternativ mot gikt

Idag används läkemedel som innehåller substansen allopurinol, som standardbehandling mot ledsjukdomen gikt, men nu blir ytterligare ett behandlingsalternativ tillgängligt för patienter där denna behandling inte anses lämplig. Det är ca 10 000 personer i Sverige som är drabbade av den inflammatoriska ledsjukdomen gikt. Den kännetecknas av förhöjda halter av urinsyra i kroppen. Om halterna blir så höga att de inte kan lösas i blodet bildas det kristaller, som lägger sig kring leder och njurar. Man får då en akut smärta, en så kallad giktattack, som ger svullnad, rodnad och värme i leden. En attack kan pågå i uppåt 2 veckor och efter det kan man vara symtomfri en längre tid. Om man har fått minst två giktattacker under ett år bör man erbjudas en förebyggande behandling. Några procent av patie...

Sjögrens syndrom

Sjögrens syndrom är en kronisk inflammatorisk sjukdom som framför allt drabbar tår- och salivkörtlar. Den räknas till de reumatiska sjukdomarna och de vanligaste symtomen är torra ögon, torrhet i munnen och i underlivet samt en påtaglig trötthetskänsla.  Sjukdomen brukar delas in i två olika varianter. Den ena är primärt Sjögrens syndrom och uppstår som en egen sjukdom. Andra organ i kroppen kan drabbas, än tår- och salivkörtlar och sjukdomen kan då få ett svårare förlopp.  Sekundärt Sjögrens syndrom kallar man det när man i grunden har en annan reumatisk sjukdom. Detta är vanligt bland de som har SLE eller ledgångsreumatism. Man vet fortfarande inte vad som orsakar sjukdomen, men den är klart överrepresenterad bland medelålders kvinnor. Sjukdomen räknas som en autoimmun sjukdom, vilket be...

Kan förebyggande behandling med alendronat skydda mot höftfrakturer hos äldre?

Många äldre som får kortisonbehandling, till exempel mot reumatiska sjukdomar, blir bensköra som en följd av behandlingen. Det är därför vanligt att de drabbas av höftfrakturer. Är det möjligt att förebygga detta? Enligt en observationsstudie som gjorts vid Sahlgrenska i Göteborg, visade det sig att patienter som fick tillskott av alendronat, hade ett minskat antal höftfrakturer jämfört med de som enbart hade kortisonbehandling. Alendronat är ett läkemedel som minskar nedbrytningen av benmassan i kroppen. Nästan 4000 personer ingick i studien och det man såg var att i den grupp som fick alendronat i anslutning till sin kortisonbehandling, var risken 9,5 höftfrakturer per 1 000 personår jämfört med drygt 27 höftfrakturer per 1 000 personår för de som inte fick alendronat. Patienterna i stud...

Vikingasjukan- Dupuytrens kontraktur

Vikingasjukan är en bindvävssjukdom som uttrycker sig i form av krökta fingrar.Det kan bildas bindvävssträngar tjocka som blyertspennor i handflatan, vilka gör att fingrarna kröker sig i ett låst läge. Oftast drabbas ett eller två fingrar, vanligtvis ring- och lillfingret. Vikingasjukan är en ärftlig sjukdom där man under de senaste åren undersöker om den kan kopplas till en viss gen. I Sverige är det ca 700 000 som har sjukdomen och de flesta är män. Man har en hypotes om att östrogen kan ha en skyddande effekt, alternativt att andra faktorer som är förknippade med fertilitet kan påverka. Kvinnor som drabbas får nämligen symtom i högre ålder. Det är långt ifrån alla som behöver behandling, men de som behandlas kan få göra om processen flera gånger. Förr var det vanligt med operation när b...

Kollagen-antikroppar har betydelse för prognosen vid ledgångsreumatism

Vid ledgångsreumatism bildas antikroppar som påverkar inflammationen i lederna. I en studie har forskare vid Uppsala universitet visat att förekomst av antikroppar mot ledproteinet kollagen II kan kopplas till en bättre prognos. Vid analys av dessa antikroppar, i kombination med undersökningar av andra relevanta antikroppar, skulle detta kunna användas för att förutsäga prognos och välja behandling för patienter med ledgångsreumatism, enligt professor Johan Rönnelid, som lett studien. Det varierar hur mycket besvär patienter med ledgångsreumatism upplever, men smärtan och påverkan på lederna, gör att sjukdomen ofta begränsar vardagen för de som drabbas. Behandlingen av sjukdomen går ut på att dämpa inflammation och värk och därigenom minska framtida förstörelse av lederna. Hos vissa patien...

Sjögrens syndrom

Sjögrens syndrom är en sjukdom som framför allt innebär att man blir mycket torr i ögonen och munnen. Det är en autoimmun sjukdom, vilket innebär att immunförsvaret angriper den egna vävnaden. Sjukdomen finns kvar hela livet, men det finns behandling som lindrar besvären. Sjukdomen går ofta i skov. Sjukdomen delas in i två typer. Vid primärt Sjögrens syndrom har man sjukdomen som en ensam sjukdom. Vid sekundärt Sjögrens syndrom har man sjukdomen tillsammans med en annan reumatisk sjukdom, som ledgångsreumatism eller systemisk lupus erythematosus, SLE. En autoimmun sjukdom Sjögrens syndrom är en så kallad autoimmun sjukdom. Det innebär att det egna immunförsvaret angriper kroppen. Immunförsvaret har som uppgift att hålla virus och bakterier borta från kroppen. Vid Sjögrens syndrom har det s...

Upplevelsen av trötthet hos reumatiker är stor och viktig att bemöta

Ett stort och besvärande symtom bland de reumatiska sjukdomarna är trötthet. Personer med inflammatoriska systemsjukdomar lider ofta av en stor trötthet som på engelska kallas fatigue. Det är ett tillstånd som är svårt att beskriva och förklara för den som inte själv upplevt det och upplevs som mycket ansträngande för individen. Susanne Pettersson, specialistsjuksköterska vid Reumatologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, driver ett forskningsprojekt för att fördjupa kunskapen om patienters upplevelser av symtom med fokus på fatigue. Genom forskningen hoppas hon att bemötandet i vården kan bli bättre för dessa grupper. Hon säger att tidigare studier har visat att över 80 procent av de personer som lever med SLE (systemisk lupus erythematosus) besväras av trötthet. Förhoppningen...

Ytterligare en JAK-hämmare godkänd för behandling av reumatoid artrit

I februari i år blev den första JAK- hämmaren i tablettform godkänd för behandling av måttlig till svår reumatoid artrit i Europa. Nu har även läkemedlet Xeljanz, som innehåller substansen tofacitinib, godkänts för samma indikation. Xeljanz ges i tablettform, två gånger om dagen, till vuxna patienter som har otillräcklig effekt eller biverkan av ett eller flera sjukdomsmodifierade läkemedel. XELJANZ kan antingen ges ensamt, då man inte tål metotrexat eller om fortsatt behandling med metotrexat är olämplig, alternativt tillsammans med metotrexat. XELJANZ tillhör läkemedelsklassen JAK-hämmare och har visat sig minska ledsmärta och svullnad och ökar patientens förmåga att utföra dagliga aktiviteter, både i de fall då det ges ensamt eller tillsammans med metotrexat. EU-kommissionens godkännand...

Proteiner avslöjar fibromyalgi

Halterna av ett stort antal proteiner i ryggvätskan och blodet skiljer sig mellan patienter med fibromyalgi och friska personer. Detta enligt en norsk-svensk studie, som publiceras i facktidskriften Journal of Pain Research. – Våra resultat bör definitiv göra slut på den seglivade uppfattningen att fibromyalgi är ett inbillat eller oförklarligt tillstånd, säger Torsten Gordh, professor i klinisk smärtforskning vid Uppsala universitet, som genomfört studien tillsammans med kolleger vid Akershus universitetssjukhus och Linköpings universitet. Trots att patienter med fibromyalgi har mer eller mindre kronisk smärta i flera områden av kroppen har inga vanliga testmetoder påvisat några biologiska avvikelser som förklarat symtomen. – Till skillnad från till exempel patienter med ledgångsreumatism...

  • 1
  • 2