Infektioner

Kan användning av sårspray vid operationer ersätta antibiotikaanvändning?

Efter en del kirurgiska ingrepp är det ibland nödvändigt att ge behandling med antibiotika, för att undvika infektioner. Eftersom man vill minska den totala användningen av antibiotika, kom några forskare på att de skulle utveckla en sårspray utan antibiotika. Enligt en av forskarna, Peter Löwenhielm, är meningen att kirurgen ska kunna använda sprayen i och runt såret, innan det sys ihop. Sprayen som består av en tvåkomponentsgel, bildar då snabbt ett skyddande skikt. När bakterierna dras till gelen, fastnar deras membran i denna och går sönder och dör. På så sätt kan de inte föröka sig och man hämmar bakterietillväxt. När gelen har gjort sin verkan, bryts den ned till sina naturliga byggstenar (polymerer) och tas om hand av kroppen. På så sätt får man en lokal effekt vid såret och undvike...

Fler drabbade av papegojsjuka

Under det senaste vinterhalvåret har man sett en ökning av antalet personer som drabbats av papegojsjukan.Papegojsjukan, är en bakterieinfektion som man oftast hittar hos vilda fåglar och som kan smitta till människa, men den kan även drabba hästar, nötkreatur, får och getter. Infektionen heter egentligen psittakos, men har fått namnet papegojsjukan eftersom den först upptäcktes hos papegojor. Sen november månad har närmare 60 fall rapporterats, vilket är en ökning från föregående år. Jönköpings län hade inom en kort tid åtta personer som blev svårt sjuka av bakterien. Varför det är fler fall som konstaterats i år har man inte någon säker förklaring till, men sjukvården har också blivit bättre på att upptäcka smittan, vilket kanske delvis kan förklara ökningen. Oftast får de som drabbas in...

Bältros

Bältros orsakas av ett virus och kallas också herpes zoster. Det vanligaste är att man får väldigt smärtsamma utslag och blåsor i huden, vilket i sig inte är farligt och går över av sig själv efter en tid. Frågan många ställer sig är om det är smittsamt och hur det smittar. Om man inte haft vattkoppor tidigare i livet, kan man inte få bältros, men om man har bältros kan man smitta andra med vattkoppor. Vi reder ut begreppen här nedan. Utslagen och blåsorna, som bältros ger orsakas av vattkoppviruset varicella zoster och man måste ha haft vattkoppor tidigare när man var barn för att kunna få bältros. Det beror på att viruset finns kvar i kroppen efter vattkoppsinfektionen och kan ligga vilande i många år, i nerver och nervknutor. När virus sedan av någon anledning börja föröka sig, får man ...

Vaccination mot rotavirus har resulterat i färre sjukhusinläggningar

Vaccinering av spädbarn mot rotaviruset, som är ett magsjukevirus, har gjort att behovet av sjukhusinläggningar har kunnat minska kraftigt. Det är vad som skett i Jönköpingsregionen sedan de började erbjuda vaccinering av spädbarn, för ca fyra år sedan. 2014 då man startade en studie just i Jönköping blev 76% av spädbarnen vaccinerade, år 2017 hade siffran ökat till 81%. En orsak till att siffran inte är ökat ytterligare är enligt enkätsvar från tillfrågade föräldrar att de skulle önska mer information om vaccineringen före sitt ställningstagande till om deras barn ska vaccineras. Förutom Jönköpingsregionen har även Stockholms län erbjudit denna möjlighet lika länge. Rotavirus är ett magsjukevirus som drabbar cirka 2000 barn om året i Sverige. Frågor och svar om infektionen finns i en tidi...

Vad kan du göra för att stoppa resistensutvecklingen?

Antibiotikan är en av våra viktigaste grupper av läkemedel. Utan effektiva antibiotikum kan den enklaste lunginfektionen leda till död. Varje sekund, minut och dag räddar antibiotikan liv, men det är inte en självklarhet som vi kan ta för givet. När antibiotikan upptäcktes på 1920-talet var det en medicinsk revolution. Plötsligt gick det att rädda livet på människor som annars skulle dött av bakteriella infektioner. Sen dess har vi haft en övertro på antibiotikans eviga kraft och vi har slösat med den världen över. Människor har behandlats med antibiotika för sjukdomar som egentligen kan läka lika bra på egen hand. Friska djur har behandlats med antibiotika i förebyggande syfte och läkemedelsfabriker har släppt ut antibiotika i miljön, i samband med tillverkningen. En felaktig och överdriv...

Xerava ett nytt antibiotikum mot läkemedelsresistenta infektioner

Att drabbas av en svår och komplicerad infektion, som orsakas av flera olika typer av bakterier kan vara livshotande, eftersom många av de antibiotikum som idag används, inte längre fungerar fullt ut. Orsaken är att bakterierna förändrar sig och utvecklar en resistens mot läkemedlen, vilket i värsta fall gör behandlingen verkningslös. Det är därför lovande att ett nytt läkemedel nyligen godkänts i USA. Läkemedlet heter Xerava och är ett tetracyklinliknande läkemedel, som innehåller substansen eravacyklin.  Det är ett alternativ för sjukvården att använda vid komplicerade inre infektioner, då andra läkemedel testats utan lyckat resultat. Det är ett så kallat bredspektrumantibiotikum, som slår ut flera olika bakterier. Även patienter som är allergiska mot penicillin kan få läkemedlet och pat...

Snart stundar höstens influensa

Snart är hösten här och vi kan förutom vackra färger på trädens löv, som vanligt räkna med att influensan slår till. Hur stort utbrottet blir kan man aldrig veta, men feber, hosta och ont i kroppen är de vanligaste symtomen. Årets vaccinationskampanj kommer att starta den 6:e november. Eftersom influensavirus ständigt förändrar sig kan vi få influensa många gånger under livet och därför bör man vaccinera sig varje år om man tillhör någon av riskgrupperna. Vaccinering kan dock aldrig ge ett 100 procentigt skydd. Vilka influensastammar som ska ingå i årets vaccin bestäms av WHO, som är den myndighet som följer vilka virus som cirkulerar i olika delar av världen. De kommer med förslag på virusstammar som bör ingå i vaccinerna under kommande säsong på norra respektive södra halvklotet. De som ...

Landstingens vaccinupphandling överklagad av läkemedelstillverkare

Just nu pågår en upphandling av vaccin mot livmoderhalscancer. Det berör vaccin som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet för flickor. Upphandlingar av denna storlek har ett stort ekonomiskt värde för de företag som tillverkar vacciner. Det nya avtalet ska gälla från september 2019, men alla parter är inte nöjda med hur upphandlingen gått till. Landstingen har gemensamt gjort en direkt upphandling och vill erbjuda ett nyare och effektivare vaccin, som ger ett bredare skydd mot livmoderhalscancer och som samtidigt skyddar mot kondylom (könsvårtor). Läkemedelsföretaget GSK har överklagat beslutet och menar att de bör ges möjlighet att konkurrera och att deras vaccin är ett alternativ som motsvarar landstingens behov.  Det vaccin som används idag innehåller 4 virusstammar, medan det n...

Sommarens ehec utbrott i Sverige

Fram till den 10 augusti har 92 personer kunnat kopplas till utbrottet av tarmbakterien, ehec 0157, enligt uppgifter på Folkhälsomyndighetens hemsida. Ännu ett flertal personer är smittade utan att man kunnat fastställa någon koppling. Man har hittills inte kunnat konstatera var ursprungskällan kommer ifrån, men man misstänker att det rör sig om ett livsmedel. Vilket livsmedlet det kan vara vet man ännu inte, men man fortsätter arbetet med att försöka spåra smittan via leverantör- och grossistled vidare till producent. Lokalt kan smittan även ha spridits mellan människor via badvatten. Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, smittskyddsenheterna i de landsting och kommuner som drabbats samt Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) jobbar tillsammans för att utreda utbrottet. De rapportera...

Mollusker

Mollusker är små, lite upphöjda hudfärgade eller rosa knottror på huden, som orsakas av ett virus. Det är vanligt att barn har mollusker och de är helt ofarliga. För de flesta ger de inga besvär och försvinner av sig själv, efter ett tag när de läkt ut. Om man en gång haft en infektion är man immun resten av livet. Ibland kan det ta tid innan knottrorna helt försvunnit, ända upp till månader eller år. Det är också vanligt att nya mollusker kan tillkomma efter hand. Utslagen är lite upphöjda, ca 2–5 mm i storlek och har en liten grop i mitten. Hos barn sitter de ofta på mage, armar eller i ansiktet, men kan finnas utspridda över kroppen.  De kan smitta vid nära hudkontakt, men är inte särskilt smittsamma. Viruset kan även smitta genom att man delar handduk. Det finns en risk att huden kan b...

Antikropp kan leda forskarna ett steg närmare i jakten på nya antibiotika

Vi har idag ett stort globalt problem med antibiotikaresistens och forskare världen över jobbar intensivt för att hitta nya antibiotikum, som kan ta död på superbakterier. Forskare vid bioteknikföretaget Genentech har kommit på ett sätt att ta sig igenom gram-negativa bakteriers cellmembran, vilket skulle kunna vara en angreppspunkt för en ny klass av antibiotika. Gram-negativa bakterier är utrustade med dubbla membran, med olika specifika egenskaper och är därför inte lätta att ta sig igenom. Forskarna har hittat en möjlig väg genom att med en antikropp angripa ett enzym i det yttre membranet, vilket då blockeras och detta leder till att bakterien dör. Forskarna har jobbat med gram-negativa E.Coli bakterier. Enzymet som attackeras heter BamA och har som uppgift att bygga upp det yttre cel...

Norrmän positiva till att vaccineras av certifierad apotekspersonal

I Norge har man nyligen utvärderat ett lyckat pilotprojekt där apotekspersonal har vaccinerat kunder på drop-in. Under drygt ett år har över 1300 norrmän valt att vaccinera sig på 23 utvalda apotek. I Sverige erbjuder flera apotekskedjor redan vaccinationstjänster, men då är det sjuksköterskor som ger vaccinationen ute på apoteken. I det norska projektet ges vaccinationerna av apotekspersonal, som fått en särskild certifiering. Personalen har utbildats i en teoretisk kunskapsdel och en praktisk del, där till exempel injektionsteknik och hjärt-lungräddning ingått. I den norska modellen är det läkare som hållit utbildningen. Som privatperson har man beställt sitt vaccin via datorn. En läkare har bedömt att vaccinationen är lämplig och därefter skrivit ut recept. Kunden har sen kunnat gå in p...