Hjärta-kärl

Läkemedelsverket uppmanar till försiktighet och uppmärksamhet vid längre tids användning av hydroklortiazid

Nya studier pekar på att det kan finnas en ökad risk för basalcellscancer och skivepitelcancer i huden hos patienter som behandlas med hydroklortiazid under längre tid. Läkemedelsverket uppmanar därför sjukvårdspersonal att vara uppmärksamma på hudförändringar och se över behandlingen av patienter som har haft hudcancer. Hydroklortiazid är ett vätskedrivande läkemedel som används vid behandling av högt blodtryck, olika typer av ödem och hjärtsvikt, antingen ensamt eller i kombination med andra blodtryckssänkande läkemedel. Bakgrunden till att Läkemedelsverket i samråd med den europeiska läkemedelsmyndigheten gått ut med informationen är data från två danska studier, där man analyserat uppgifter från danska cancerregistret och läkemedelsregistret. Studierna visar ett kumulativt dosberoende ...

Nya rekommendationer förordar en mer aktiv blodtrycksbehandling

Idag när man konstaterar ett förhöjt blodtryck, är den första åtgärden som diskuteras förändringar av livsstilen. Om detta inte är tillräckligt sätter man vanligtvis in ett blodtryckssänkande läkemedel och avvaktar sen resultat. Detta tar ibland väl lång tid och därför har man sett över om det finns mer att göra för att snabbare hitta en effektiv behandling. Vilka åtgärder är det då som kan ge bästa behandlingsresultatet? Livsstilsförändringar kommer även fortsättningsvis att vara den första åtgärden, men nya rekommendationer förordar istället att man direkt startar med två läkemedelstyper för merparten av patienterna och då gärna i form av en kombinationstablett, istället för två olika tabletter. Detta är en del av de förändrade rekommendationerna för hypertonibehandling som nyligen prese...

Lovande forskning inom stroke

Sinntaxis är ett ungt bolag med säte i Lund. Företaget försöker hitta ett läkemedel med ny angreppspunkt för användning till strokepatienter.  Om projektet lyckas kan det förändra behandlingen och rehabiliteringen av patienter efter en stroke. Projektet låter spännande och företaget har fått stor uppmärksamhet för sitt utvecklingsarbete. Idag försöker man skydda hjärnan så mycket det går efter en stroke. Detta kan vara svårt att göra eftersom skadan sker så fort. Det är avgörande att man kommer under vård snabbt. Återhämtningen och rehabiliteringen efter en stroke sker gradvis genom sjukgymnastik och andra åtgärder. Forskarna vill därför få fram ett läkemedel som istället reparerar hjärnan. Professor Tadeusz Wieloch och hans forskningsgrupp har upptäckt en mekanism i hjärnan som kan stimul...

Heartstrings- hittar hjärtfel med hjälp av artificiell intelligens

Heartstrings är en svensk innovation som redan prisats både i Sverige och internationellt. Två bröders beslutsamhet att på något sätt kunna bidra till att fler människor med risk för hjärt-kärlsjukdomar, kan identifieras tidigt och därmed undvika dödsfall, ledde till utvecklingen av mätaren Heartstrings. Max och Allen Mohammadi är bröder som tillsammans har startat flera företag. Deras produkt Heartstrings, sägs med 98 procents precision kunna upptäcka hjärt- och kärlsjukdomar, i jämförelse med att läkare måste utföra operationer för att konstatera samma sak. Produkten har hittills testats på 46 000 personer fördelat på fyra sjukhus i två länder. Heartstrings, är en mätare som över tid ska hjälpa användaren undvika hjärtproblem. Mätaren är en medicinskteknisk produkt, som använder sig av a...

Vad innebär det att vara SMS Livräddare?

När en person drabbas av hjärtstopp dröjer det i snitt 12-14 minuter innan ambulans är på plats. Statistiken säger att bara en av tio överlever ett hjärtstopp – men om hjärt-lungräddning påbörjas omedelbart i kombination med en hjärtstartare stiger siffran drastiskt till sju av tio. Därför kan tidig hjälp vara av stor betydelse. I vissa delar av landet har man möjlighet att anmäla sig som SMS Livräddare, vilket innebär att man som frivillig kan hjälpa till om någon drabbas av hjärtstopp i ens närhet. Man fungerar då som en länk i larmkedjan i väntan på att ambulans kommer. Syftet med SMS Livräddare är att larma frivilliga livräddare vid ett misstänkt hjärtstopp som inträffar ute i samhället. Systemet har använts i Stockholmsregionen och i Västra Götalandsregionen några år. Allt startade so...

Datorspel hjälper strokepatienter tillbaka till en bättre vardag

Genom att spela tredimensionella datorspel har man sett att strokepatienter kan förbättra sin kroppskontroll och därmed klara vardagliga sysslor bättre. Personer som drabbas av stroke i höger hjärnhalva kan ofta inte använda den vänstra sidan av kroppen på normalt sätt. Symptomen kan försvinna med tiden, men ungefär 15 procent har kvar problem även efter rehabilitering. Helena Fordell är neurolog vid Norrlands Universitetssjukhus och hon såg i sitt dagliga arbete hur eftersatt den här patientgruppen var och att det saknades bra metoder för att upptäcka och behandla problemet. Hon säger i en artikel i Forskning och Framsteg att problemet behöver identifieras i ett tidigt skede, eftersom det är ett allvarligt handikapp, som gör det svårt för drabbade att återfå sin självständighet. Forskarna...

Ballongvidgning fungerar inte alltid bättre än placebo vid kärlkramp

Enligt en ny uppmärksammad studie har forskarna kommit fram till att patienter med stabil kärlkramp, som redan har en optimal läkemedelsbehandling inte får bättre effekt av att genomgå så kallad ballongvidgning, ett ingrepp där man opererar in en stent (ett metallnät) i det blodkärl i hjärtat som har en förträngning. – Resultaten är intressanta och provocerande. I Sverige finns sannolikt en överbehandling med ballongvidgning, av den här patientgruppen, även om den inte är så stor som i till exempel USA. Resultaten stärker den medicinska behandlingens plats hos patienter med stabil kärlkramp, säger Nina Johnston, överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och ordförande i arbetsgruppen för kranskärlssjukdom i Svenska kardiologföreningen. Vid stabil kärlkramp har man inte samma belägg för...

Blodförtunnande behandling vid förmaksflimmer skyddar även mot demens

I tidskriften European Heart Journal kan man läsa om en studie från Karolinska institutet som visar på klara vinster för patienter med förmaksflimmer att behandlas med blodförtunnande läkemedel, eftersom det visat på en lägre risk för att utveckla demenssjukdom.  Det är två forskare vid Karolinska institutet, Leif Friberg och Mårten Rosenqvist, som undersökt hur risken att utveckla demens ser ut för patienter med förmaksflimmer som behandlas med blodförtunnande läkemedel i jämförelse med de som inte får sådan behandling. Patienter med förmaksflimmer får ofta blodförtunnande mediciner, antingen warfarin eller andra nyare läkemedel som kallas NOAK (Nya orala antikoagulantia), för att minska risken för stroke. Att det finns ett samband mellan förmaksflimmer och risken att utveckla demens är k...

Svenskt forskningsföretag inom 3D-printing med i nya spännande projekt  

Det svenska teknikföretaget Cellink skapar på nytt uppmärksamhet, när de nu inleder ett samarbete med Massachusetts teknologiska institut i USA för att ta fram mekaniska hjärtklaffar. Företaget använder en 3D-printingsteknik för att skriva ut mänskliga vävnader. Det är en stor utmaning inom vävnadsteknik och stamcellsforskningen att försöka efterlikna mikro- och makromiljön hos olika mänskliga vävnader. Man har nu tillsammans med andra samarbetspartners startat ett spännande projekt där forskarna ska försöka skapa en bioprintad hjärtklaff med fungerande mekaniska egenskaper. I framtiden hoppas man kunna använda dessa vid de många hjärtklaffstransplantationer som görs varje år. Ett annat projekt handlar om diabetes. Man hoppas här kunna skapa vävnader som överlever en transplantation av buk...

Har du ärvt ditt höga kolesterol?

Högt kolesterol hör i många fall ihop med en ohälsosam livsstil, men i vissa fall kan högt kolesterol vara ärftligt. Det kallas familjär hyper­kolesterolemi och förkortas FH. Man kan alltså vara smal och äta hälsosamt, men ändå ha ett högt kolesterol. Därför är det viktigt att hitta personer som bär på anlaget, så att man kan sätta in behandling tidigt för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar. Om någon i familjen har FH, så är risken stor att andra i familjen också är drabbade. Man vet att om en förälder har sjukdomen, är risken 50 % att barnet ärver sjukdomen. Man beräknar att ca 50 000 svenskar har FH. FH beror på förändringar i arvsmassan, som gör att levern inte klarar av att rensa blodet från skadliga kolesterolpartiklar, de man kallar LDL, (low density lipoprotein). Det gör att man reda...

Donerade hjärtan får en bättre hållbarhet med ny metod

En ny metod i samband med hjärttransplantation gör det möjligt att transportera och förvara hjärtat från en donator under betydligt längre tid än vad man hittills kunnat göra. Den första patienten opererades med den nya metoden på Skånes universitetssjukhus nu i september. Genom att forskarna använder sig av en maskin där hjärtat som ska doneras förses med flera viktiga substanser, i en syresatt lösning, så har man kunnat förlänga förvaringstiden till minst 12 timmar. Med den metod man använder idag klarar sig hjärtat 4 timmar. Enligt thoraxkirurg Johan Nilsson, en av de tre kirurger som utförde den första operationen, öppnar det upp en möjlighet att kunna hämta hjärtan för transplantation från hela Europa. Stig Steen, tidigare thoraxkirurg på SUS och senior professor, har uppfunnit metode...

Drönare kan öka överlevnaden vid hjärtstopp

En specialbyggd drönare utrustad med hjärtstartare kan vara betydligt snabbare på plats vid ett hjärtstopp än en ambulans. Det visar forskning från Centrum för Hjärtstoppsforskning vid Karolinska Institutet och Södersjukhuset. – Vår studie visar att drönare har stor potential att redan före ambulansens ankomst leverera en hjärtstartare, säger Jacob Hollenberg, docent vid Karolinska Institutet och biträdande överläkare på Medicinska intensivvårdsavdelningen vid Södersjukhuset, och forskningsledare för Centrum för Hjärtstoppsforskning. Hollenbergs forskargrupp har utvecklat en specialbyggd ambulansliknande drönare som utrustas med hjärtstartare. Inom forskningsprojektet har drönaren testkörts vid 18 inträffade hjärtstopp under åren 2006–2013. Drönaren har sedan larmats ut och flugits automat...

  • 1
  • 2