Diabetes

Kan tarmfloran påverka magbesvär vid diabetesbehandling?

En stor del av alla som medicinerar mot typ 2-diabetes drabbas av magbesvär. Nu vill några svenska forskare undersöka om en rubbad balans i tarmfloran kan vara orsak till besvären. Typ-2 diabetes är en av våra vanligaste folksjukdomar och ibland hjälper det inte fullt ut att ändra levnadsvanorna, utan man måste också ta hjälp av läkemedelsbehandling. Det vanligaste läkemedlet som används idag är metformin. Det är ett bra och billigt behandlingsalternativ, som kan förebygga komplikationer i hjärta och kärl och som effektivt hjälper till att sänka blodsockret. Något som ofta försämrar livskvaliteten mag- och tarmbesvär.  Exakt vad som ger magproblemen vet man inte och det är detta som forskarna vill titta närmare på i den nya studien. Man vill undersöka om en rubbning i magtarmfloran ka...

AstraZenecas Forxiga väntas få utökad indikation för typ-1 diabetes

Enligt ett pressmeddelande från AstraZeneca, förväntas företagets diabetestablett Forxiga snart få klartecken för användning till vuxna patienter med typ 1 diabetes. Forxiga används redan idag till patienter med typ 2 diabetes, men snart väntas fler diabetiker få tillgång till läkemedlet. Forxiga används idag antingen som enda behandling eller som ett komplement till andra diabetesläkemedel, inräknat insulin, för patienter som inte får en tillräcklig blodsockersänkande effekt genom ändrade kost- och motionsvanor. Medicinen verkar genom att föra bort överflödigt socker från kroppen via urinen. Därigenom får man lägre blodsockernivåer. Den nya utökade indikationen innefattar behandling av typ-1 diabetiker, för de individer som inte uppnår en bra blodsockerkontroll genom enbart insulinbehandl...

Biologiska läkemedel och biosimilarer

Det har under se senaste åren skett en stark utveckling och en kraftig ökning av behandlingar med biologiska läkemedel inom sjukvården. Den största förändringen har skett inom områden som reumatoid artrit, psoriasis, diabetes- och cancerbehandling. Under 2016 stod de biologiska läkemedlen för ungefär en fjärdedel av den totala läkemedelskostnaden, vilket motsvarar närmare 11 miljarder kronor. Vad är ett biologiskt läkemedel? Ett biologiskt läkemedel är oftast proteiner som producerats i levande celler, genom en biologisk process. Molekylerna i ett sådant läkemedel har en mycket mer komplex struktur jämfört med ett kemiskt framställt, syntetiskt läkemedel, som har en bestämd molekylstruktur och är relativt små.  De biologiska läkemedlen har en naturlig variation och består oftast av mycket ...

Ny insulinpump kan förenkla vardagen för diabetiker och anhöriga

En insulinpump som automatiskt ger korrekt dos under natten och som ger patienter med typ-1 diabetes ett jämnare blodsocker presenterades i veckan vid en stor diabeteskonferens i Berlin. Diskussioner om olika insulinpumpar är ofta ett hett ämne som debatteras ur olika synvinklar. Trots att det hänt en del de senaste åren tycker många patienter att det går för långsamt att ta fram bra hjälpmedel och andra sidan är mer försiktiga om tillförlitligheten av de tekniska systemen. Dagens Medicin refererar till en studie som gjorts på 86 patienter, i spridda åldrar mellan sex och 65 år, som alla hade ett svängande och svårinställt blodsocker. Slutsatsen av studien är att hybridpumpen (en så kallad closed-loop) ger längre tidsintervaller där blodsockret ligger inom normala nivåer och ett lägre lång...

Utvecklad glukosmätare kan integreras med insulinpump

För första gången har den amerikanska läkemedelsmyndigheten nu godkänt en glukosmätare som kan kopplas samman med till exempel en insulinpump. Det är glukosmätaren Dexcom 6G, som kan användas av barn över två år samt av vuxna med diabetes. Systemet kan antingen användas enbart för mätning av blodglukos, men det kan också kopplas samman med andra medicintekniska produkter och automatiserade insulindoseringssystem och insulinpumpar. Själva glukosmätaren består av ett ”plåster” som fästs på buken. Plåstret innehåller en sensor som kontinuerligt mäter mängden glukos i kroppsvätskor och som rapporterar realtidsvärden var femte minut till exempelvis en mobil-app. Plåstret med sensor byts var 10:e dag. Eventuellt kan vissa användare ha samma plåster upp till 14 dagar. Om glukosmätaren dessutom ko...

Ny indelning av diabetes kan innebära en mer individanpassad behandling

Den vanligaste indelningen av diabetes är Typ-1 och Typ-2 och på senare år har man pratat om den tredje varianten LADA. Nu öppnar man upp för en ny indelning där man vill göra fler undergrupper inom Typ-2 varianten.  Detta är något man tittat på under flera år och resultatet av en studie där nyinsjuknade diabetiker i södra Sverige följts har nu avslutats. Förutom att man kommit fram till en ny indelning i 5 varianter, hoppas man att resultatet ska leda till att vården kan förutse risken för allvarliga följdsjukdomar och ge förslag på lämplig behandling. Eftersom utvecklingen i världen går mot ett ökat antal människor som väntas utveckla diabetes och att det är väldigt stora kostnader för behandling av de komplikationer som sjukdomen för med sig, är behovet av nya och bättre behandlingar st...

Diabetesmedicinen Ozempic nu godkänd

Typ-2 diabetiker som inte längre svarar på den vanligaste medicinen metformin eller av annan orsak inte har en god effekt av andra diabetesläkemedel, får nu tillgång till ytterligare ett behandlingsalternativ. Läkemedlet heter Ozempic och tillhör den nya generationen diabetesläkemedel. Godkännandet har varit på gång, vilket vi rapporterat om tidigare, men nu är den godkänd inom EU. – Det är välkommet med välstuderade läkemedel som semaglutid som med enkelhet och god effekt kan erbjudas till personer med typ 2-diabetes, inte minst vid diabetesrelaterad sjuklighet som fetma och hjärt-kärlsjukdom. Att inte behöva ta läkemedlet mer än en gång i veckan kan dessutom vara ett attraktivt alternativ för många, säger Björn Eliasson, överläkare vid Diabetescentrum vid Sahlgrenska universitetssjukhuse...

Stort intresse för diabetesstudie

Intresset är stort för deltagande i den kliniska studien som pågår med ett diabetesvaccin. Den första av fem patienter, som antagits i studien, har fått sin första injektion. Flera patienter kommer att screenas under de närmsta veckorna. I den pågående studien har man intresserat sig för unga personer i åldrarna 12–24, vilka nyligen fått diagnosen typ-1 diabetes. Man kommer att följa patienterna i 15 månader och titta på hur den egna kvarvarande förmågan att bilda insulin påverkas av vaccinbehandlingen. Studien heter DIAGNODE-2 och omfattar cirka 80 patienter från Spanien, Tjeckien och Sverige. Vaccinet som testas heter Diamyd®. Johnny Ludvigsson är professor vid Linköpings universitet och en av de som leder studien. Han säger att han är mycket nöjd med det stora intresset, från patienter ...

Bröstmjölksersättning med komjölk orsakar inte diabetes

Forskare har länge funderat på om bröstmjölksersättning baserad på komjölk skulle kunna vara en orsak till ökningen av typ-1 diabetes bland barn och ungdomar. Men något sådant samband finns inte, enligt en ny studie. Vi har en allt snabbare ökning av andelen barn i västvärlden, som utvecklar typ 1-diabetes. Många forskare har hoppats kunna vända utvecklingen genom att råda föräldrar att undvika bröstmjölksersättning med protein från komjölk. Men den hittills mest välgjorda studien ger inget stöd för sådana råd. Johnny Ludvigsson, är professor i pediatrik vid Linköpings universitet och en av forskarna bakom en studie av mer än två tusen spädbarn med förhöjd risk för diabetes både i Sverige och i andra länder. I studien fick hälften av barnen inget protein från komjölk alls under sitt första...

Ny diabetesmedicin väntas bli tillgänglig under våren 2018

Diabetiker kan förväntas att under våren 2018 få tillgång till ytterligare ett behandlingsalternativ, då läkemedelsföretaget Novo Nordisk räknar med att få sitt nya läkemedel godkänt. Läkemedlet som väntar på godkännande för Europa heter Ozempic och innehåller substansen semaglutid, vilken är en så kallad GLP-1-analog. Preparatet är nyligen godkänt i USA och tanken är att det ska användas i kombination med kost och motion, för att vuxna personer med typ-2 diabetes ska kunna uppnå en förbättrad blodsockerkontroll. Läkemedlet ges med injektionspenna en gång i veckan. Resultaten från den kliniska studien, med namnet Substain, visade att patienterna fick minskade värden på sitt långtidsblodsocker, HbA1c, jämfört med både placebo, och läkemedel innehållande sitaglipin (exempelvis Januvia), exen...

Navelsträngar används för att försöka skydda insulinproduktion hos diabetiker

Diabetes är en av våra snabbast växande folksjukdomar, men ännu finns inget som botar sjukdomen. Nu försöker forskare vid Uppsala universitet, i ett internationellt samarbete, omprogrammera celler till att producera insulin. Man hoppas därigenom kunna vända utvecklingen av Typ-1 diabetes. Vid Typ 1-diabetes, angriper immunsystemet de celler som producerar insulin och trots insatser som gjorts ökar antalet som får sjukdomen. De flesta framstegen har skett genom bättre läkemedelsbehandlingar och olika tekniska lösningar för att hålla koll på blodsockret. Per-Ola Carlsson är professor i medicinsk cellbiologi vid Uppsala universitet. Hans forskargrupp är på gång att starta en studie där stamceller från navelsträngar överförs till patienter som nyligen fått typ 1-diabetes för att se om man på s...

Svenskt forskningsföretag inom 3D-printing med i nya spännande projekt  

Det svenska teknikföretaget Cellink skapar på nytt uppmärksamhet, när de nu inleder ett samarbete med Massachusetts teknologiska institut i USA för att ta fram mekaniska hjärtklaffar. Företaget använder en 3D-printingsteknik för att skriva ut mänskliga vävnader. Det är en stor utmaning inom vävnadsteknik och stamcellsforskningen att försöka efterlikna mikro- och makromiljön hos olika mänskliga vävnader. Man har nu tillsammans med andra samarbetspartners startat ett spännande projekt där forskarna ska försöka skapa en bioprintad hjärtklaff med fungerande mekaniska egenskaper. I framtiden hoppas man kunna använda dessa vid de många hjärtklaffstransplantationer som görs varje år. Ett annat projekt handlar om diabetes. Man hoppas här kunna skapa vävnader som överlever en transplantation av buk...