Depression och övriga psykiska sjukdomar

Nässpray kan bli ett nytt behandlingsalternativ vid svår depression

Ett nytt behandlingsalternativ är under utveckling för patienter som har svår depression och som redan testat behandlingar med minst två olika läkemedel utan någon förbättring. Den nässpray som nu testats innehåller esketamin, vars verkningsmekanism skiljer sig från övriga behandlingsalternativ som finns tillgängliga idag. Det är läkemedelsföretaget Janssen, inom Johnson & Johnsonkoncernen, som har ansökt om att få sprayen godkänd för svår depression, så kallad terapiresistent depression (TRD).Substansen esketamin är en glutaminreceptormodulator, vilken man tror bidrar till att återställa nervcellskopplingar i hjärnceller hos personer med svår depression. Företaget grundar sin ansökan på olika Fas III studier som gjorts och innefattar både korttidsstudier och en långsiktig säkerhetsstu...

Psykisk ohälsa hos äldre bör inte nonchaleras

Det talas ofta om hur stor den psykiska ohälsan är bland yngre personer i vårt samhälle. Men i verkligheten är det en större andel personer från 65 år och uppåt som tar livet av sig jämfört med yngre personer. Detta har Socialstyrelsen kommit fram till i sin senaste rapport. Bland äldre har en av tre har fått vård för psykisk sjukdom eller använt mediciner för sådan, men de får däremot sällan hjälp av psykiatrisk specialistvård. Det är betydligt vanligare att de enbart får mediciner utskrivna. Rapporten visar att det är vanligare med självmord bland män än kvinnor i denna åldersgrupp, jämfört med de som är mellan 20 och 64 år. Det här kommer inte alltid fram i undersökningar, eftersom de äldre sällan nämner att de mår psykiskt dåligt. Rapporten visar att bland äldre som tar livet av sig ha...

Litium bäst vid bipolär sjukdom

Resultatet från en finsk studie konstaterar att behandling med läkemedlet litium visar sig överlägsen andra behandlingsalternativ med stämningsstabiliserande läkemedel, just när det gäller att minska patientens behov av att vårdas på sjukhus. Jari Tiihonen är professor på Karolinska, vid Klinisk Neurovetenskapliga Institutionen och en av författarna bakom den nyligen publicerade artikeln. Han menar att litium har en bra humörstabiliserande effekt och fortfarande bör vara förstahandsvalet. Enligt den statistik som finns har dock förskrivningen av litium minskat under de senaste åren. I den aktuella studien har man följt drygt 18 000 finländska patienter och tittat på vilken behandling de har fått och hur många sjukhusinläggningar de har haft, under åren 1987–2012. De patienter som använde l...

Basfakta om ätstörningar

Vad innebär egentligen ordet ätstörning? Var vänder man sig om man själv eller någon i ens närhet drabbas? Ätstörning är ett samlingsnamn som innefattar flera olika psykiatriska diagnoser kopplade till att man har ett stort fokus på mat, vikt och sin kropp. Problemen kan ta sig väldigt olika uttryck för varje enskild individ och eftersom ätstörningar ofta kommer gradvis under en längre tid kan det vara svårt att själv se och förstå när det börjar handla om en sjukdom. En ätstörning kan man utveckla oavsett kroppsform och vikt och oavsett kön och ålder.  En ätstörning sitter inte i antalet kilo utan det handlar mycket om känslor och tankar. Det kan vara otroligt skilda orsaker till varför man utvecklar ätstörningar. Det beror nästan alltid på flera saker. Det kan till exempel vara låg själv...

Enklare elbehandling mot depression testas

Ett företag i Finland har utvecklat en apparat för elbehandling som är så enkel att patienten kan sköta den själv, enligt projektledaren Mikael Eriksson. Med hjälp av en dosa med en enkel display, med tillhörande elektroder som sätts in i något som liknar en badmössa, så beskriver tillverkarna den nya apparaten som ska vara så enkel att använda att patienten kan sköta den själv. Genom en ytlig elektrisk stimulering, används den för att behandla depression. Den teknik som används kallas transkraniell likströmsstimulering (tDCS) och är i sig ingenting nytt. Själva tekniken har funnits sedan 60-talet. Det är den nya apparaturen, som är nyheten, enligt företaget Sooma medical, från Helsingfors, som tagit fram produkten. De menar att apparaten är så säker och lätt att använda att den till och m...

Användning av potensläkemedel ökar mest bland män över 70 år

På de senaste tio åren har den lagliga försäljningen av potensläkemedel ökat med 40 procent. Den största ökningen har skett bland män över 70 år. Där är ökningen 69 procent. Den största konsumtionen finns i åldersspannet mellan 60 och 69 år. Närmare 50 000 män hämtade här ut minst ett recept på potensläkemedel under förra året. Men den största ökningen har skett i två andra åldersgrupper, de betydligt yngre och de allra äldsta. Män över 70 år är efter sextioåringarna de största konsumenterna av potensläkemedel. Bland män mellan 30 och 39 år har också en stor ökning skett, även om den totala konsumtionen dock fortfarande är relativt liten i åldersgruppen. Under 2016 hämtade totalt drygt 5 800 män mellan 30 och 39 år ut ett potensläkemedel på recept. Behovet av potensläkemedel är stort. Birg...

Pillerpodden – vågar prata om psykisk ohälsa hos barn och unga

Psykisk ohälsa är ett svårdefinierat och stort problem som innefattar fördomar, normer, tabu, tystnad och okunskap. Två unga tjejer startade för några år sen en podcast där de berättade om sina egna erfarenheter och delade med sig av tankar och tips. Deras syfte är att hjälpa till och skapa en öppenhet kring psykisk ohälsa och de har en nollvision att inget barn ska begå självmord. Deras viktigaste budskap är att vi måste våga prata om det och sprida kunskap om psykisk ohälsa. 2014 startade två, då 19-åriga, Uppsalatjejer en blogg som senare blev en podcast, där de delade med sig av sina egna upplevelser. De kallade den Pillerpodden. Emma Westas Rödin och Siri Strand har helt olika historier, Emmas började må dåligt i samband med att hennes pappa fick cancer och både Emma och hennes mamma ...

Nytt om användning av antidepressiva läkemedel under graviditet

Forskning har tidigare pekat på en koppling mellan användning av antidepressiva läkemedel under graviditeten och en ökad risk för autism och ADHD hos barnet. Men enligt en ny svensk studie verkar det inte finnas ett orsakssamband. Den här slutsatsen drar forskarna baserat på en uppföljning av nästan 1,6 miljoner barn födda i Sverige mellan 1996 och 2012. Forskarna fann dock ett samband mellan användning av antidepressiva läkemedel under den tidiga graviditeten och negativa konsekvenser hos barnet, nämligen ökad risk för förtidig födsel, onormalt låg födelsevikt samt senare diagnos på antingen autismspektrumstörning eller ADHD. Efter att forskarna justerat för en mängd andra möjliga påverkande faktorer både hos modern och fadern, som ålder, utbildning och eventuell brottslighet, kunde de en...

“Take-home-naloxon” vid opioidöverdos utreds av Socialstyrelsen

Naloxon är en substans som motverkar effekterna av opioider, som till exempel morfin och heroin. Idag används naloxon tillsammans med hjärt-lungräddning som en viktig del av det akuta omhändertagandet av en person med andningsdepression efter en opioidöverdos. Sedan länge används naloxon i akutsjukvård av sjukvårdsutbildad personal. Det som nu diskuteras är ett nytt koncept, kallat “Take-home-naloxon”. Detta innebär att det primära användningsområdet är utanför sjukvården. Detta koncept skulle göra det möjligt för andra personer utöver sjukvårdspersonal, att efter en första-hjälpen utbildning, tillföra naloxon vid misstänkt opioidöverdos. Läkemedelsverket anser att det nya konceptet är medicinsk förankrat och att nyttan överväger riskerna. Svensk läkemedelslagstiftning är dock ...

Förlossningsdepression bör upptäckas och behandlas redan under graviditeten, enligt danska forskare

Förlossningsdepression kan och bör upptäckas och behandlas redan under graviditeten, menar forskare från Rigshospitalet i Danmark. Både i Norge, Danmark och Sverige är det vanligt att man gör screening för förlossningsdepression veckorna efter förlossningen. Enligt en ny undersökning som gjorts på Rigshospitalet i Danmark, med hjälp av allmänläkare i Köpenhamn, har man sett att man kan upptäcka förlossningsdepression hos både mamman och pappan innan barnet är fött, samt att behandling före nedkomsten har god effekt. Screeningen har bestått av ett frågeformulär med 26 frågor som handlar om de blivande föräldrarnas mentala tillstånd, om relationer och vilka tankar de har om att få barn. Undersökningen har gjorts kring graviditetsvecka 24. Resultatet från den danska undersökningen är att man ...

Nytt behandlingsalternativ kan ge hopp för patienter med migrän

En ny förebyggande migränbehandling hoppas kunna minska antalet migrändagar för patienter med kronisk och episodisk migrän. Man räknar med att ca 15 % av den vuxna befolkningen i Sverige har migrän och det är vanligare bland kvinnor. Om man har mer än 15 migrändagar i månaden under fler än tre månader, räknas det som kronisk migrän. Det finns förebyggande behandling för migrän idag, men det är nu första gången man fått fram en läkemedelskandidat för förebyggande behandling som är speciellt utvecklad för att hjälpa mot migrän. Läkemedlet i fråga heter Erenumab och är en human monoklonal antikropp mot signalsubstansen CGRP (Calcitonin- Gene- Related-Peptid). CGRP är en peptid som binder till CGRP-receptorn och som man tror är ansvarig för överföring av smärtsignaler, vilka kan utlösa en migr...

Kan narkolepsiläkemedel förbättra minnet hos deprimerade?

Ja, det är vad forskare vid universitetet i Cambridge tror och hoppas på. De har testat det centralstimulerande läkemedlet modafinil, som idag används för att behandla narkolepsi. Vid depression är det vanligt att man har symtom som koncentrations-och minnesstörningar. I studien kunde man visa att personer med depression fick bättre närminne. De kunde t ex lättare komma ihåg telefonnummer som de skulle återge och förbättrade förmågan att komma ihåg vad de gjorde igår eller under julen. Däremot kunde man inte se några skillnader i koncentrationsförmåga. Det är ännu för tidigt att dra några större slutsatser av resultatet och man bör studera hur modafinil fungerar under en längre tidsperiod och i kombination med annan psykologisk behandling i relation till depression. Forskarna tror att en m...

  • 1
  • 2