Cancer

Bättre testmetod kan hjälpa patienter med spridd prostatacancer till optimerad behandling

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män i Sverige och nästan var fjärde drabbad får spridd cancer. Dagens behandlingsalternativ hjälper många patienter, men för de patienter som inte får nytta av den innebär det risk för onödiga biverkningar och långa behandlingsperioder. Genom denna nya testmetod hoppas forskarna att de kommit lite närmare en lösning för att hitta en mer individanpassad behandling, men än krävs fler studier för att utvärdera metoden. Den behandling som ges idag fungerar många gånger bra inledningsvis, men efterhand finns det en ökad risk att tumören utvecklar resistens och därmed blir svårare att behandla. Idag används två behandlingsalternativ mot spridd kastrationsresistent prostatacancer och det är läkemedlen Zytiga och Xtandi.  Flertalet patienter...

Cancerrisk kan spåras i blodet många år före diagnos

Skulle du vilja veta om du har risk att drabbas av cancer om 20–25 år? Forskarna har sedan flera år kunnat hitta en lång rad biomarkörer i blodet, vilka kan avslöja olika cancerformer, men även hjärnskakningar och blodproppar i hjärnan mm. Genom ett enkelt blodprov är det möjligt att avslöja dödliga sjukdomar i ett mycket tidigt stadium, långt innan andra typer av undersökningar vanligtvis görs. I blodet flyter nämligen miljarder små molekyler runt som avslöjar, ”skvallrar” om olika händelser. Vanligtvis upptäcker läkare en cancertumör först när den är tillräckligt stor för att se vid en skanning och när den redan består av många miljoner cancerceller. Vissa allvarliga cancertyper är kopplade till förändringar i olika proteiner i blodet, vilka kan spåras ända upp till 25 år före insjuknand...

Vanliga värktabletter kan öka överlevnaden vid cancer

Kan patienter med diagnosen huvud- och halscancer ha nytta av ett regelbundet intag av vanliga smärtstillande läkemedel, som NSAID-preparat. Enligt en nyligen publicerad studie verkar det vara så. Fördelen verkar dock endast gälla patienter som har en förändring, mutation, i en viss gen. Upptäckten har gjorts av forskare i San Francisco. I en studie har de följt patienter med diagnosen huvud-eller halscancer och kommit fram till att de patienter som hade en viss mutation, förlängde sin överlevnad betydligt om de regelbundet tog exempelvis acetylsalicylsyra eller ibuprofen. Däremot påverkade intaget inte överlevnaden överhuvudtaget för de patienter som saknade denna mutation. Regelbunden användning är ett oklart begrepp och i det här fallet innebär det att patienterna använt NSAID preparat ...

Antikropp med dubbel effekt mot cancer

Det händer mycket inom cancerforskningen just nu och nya immunterapier godkänns för olika typer av cancerbehandlingar. Många behandlingar inriktar sig på att blockera en variant av proteinet interleukin, alfa eller beta. Just nu prövas en läkemedelskandidat, CAN04, som forskarna hoppas har en potential att kunna användas mot ett flertal cancersjukdomar, då den har två olika verkningsmekanismer. CAN04 är en antikropp som riktar in sig på en receptor som återfinns i de flesta vanliga cancerformer, IL1RAP (interleukin 1 receptor accessory protein), vilket gör att behandlingen har potential att fungera mot ett flertal olika cancersjukdomar.  Medan många antikroppsbehandlingar kan slå ut antingen interleukin alfa eller interleukin beta på ett framgångsrikt sätt, sägs CAN04 ha fördelar geno...

Biologiska läkemedel och biosimilarer

Det har under se senaste åren skett en stark utveckling och en kraftig ökning av behandlingar med biologiska läkemedel inom sjukvården. Den största förändringen har skett inom områden som reumatoid artrit, psoriasis, diabetes- och cancerbehandling. Under 2016 stod de biologiska läkemedlen för ungefär en fjärdedel av den totala läkemedelskostnaden, vilket motsvarar närmare 11 miljarder kronor. Vad är ett biologiskt läkemedel? Ett biologiskt läkemedel är oftast proteiner som producerats i levande celler, genom en biologisk process. Molekylerna i ett sådant läkemedel har en mycket mer komplex struktur jämfört med ett kemiskt framställt, syntetiskt läkemedel, som har en bestämd molekylstruktur och är relativt små.  De biologiska läkemedlen har en naturlig variation och består oftast av mycket ...

Läkemedelsverket uppmanar till försiktighet och uppmärksamhet vid längre tids användning av hydroklortiazid

Nya studier pekar på att det kan finnas en ökad risk för basalcellscancer och skivepitelcancer i huden hos patienter som behandlas med hydroklortiazid under längre tid. Läkemedelsverket uppmanar därför sjukvårdspersonal att vara uppmärksamma på hudförändringar och se över behandlingen av patienter som har haft hudcancer. Hydroklortiazid är ett vätskedrivande läkemedel som används vid behandling av högt blodtryck, olika typer av ödem och hjärtsvikt, antingen ensamt eller i kombination med andra blodtryckssänkande läkemedel. Bakgrunden till att Läkemedelsverket i samråd med den europeiska läkemedelsmyndigheten gått ut med informationen är data från två danska studier, där man analyserat uppgifter från danska cancerregistret och läkemedelsregistret. Studierna visar ett kumulativt dosberoende ...

Ny behandlingsmetod inom cancerterapi gav Nobelpris

Amerikanen James P. Allison och japanen Tasuku Honjo, har fått dela på Nobelpriset i fysiologi eller medicin. De båda får priset för att de på olika sätt upptäckt nya möjligheter att angripa cancer, genom att hämma immunförsvarets bromsmekanismer. Det kallas immunterapi. Före immunterapin fanns tre sätt att behandla cancer. Valen stod mellan kirurgi, strålning och cellgifter. Allison har studerat ett känt protein som visat sig fungera som en broms i immunsystemet. Genom att släppa på denna broms, aktiveras immunsystemet och angriper tumörceller. Hans forskning har lett fram till en helt ny behandlingsform. Honjo upptäckte parallellt ett nytt protein på immunceller och gjorde en noggrann kartläggning, som visade att det också fungerade som en broms, men med en annan mekanism. Genom möjlighe...

Nerlynz ett nytt behandlingsalternativ vid bröstcancer

En ny medicin som heter Nerlynx har nyss godkänts som ett alternativ för att minska risken för återfall i bröstcancer. Den har visat på fördelar hos kvinnor med en tidig upptäckt bröstcancer, en så kallad hormonreceptorpositiv bröstcancer (HER2 positiv). Tanken är att den ska kunna ges till kvinnor som för mindre än ett år sedan avslutat en behandling med substansen trastuzumab. Även om det framkommit att vissa patienter fått så allvarliga besvär av kraftiga diarréer och kräkningar att behandlingen fått avbrytas, anses behandlingen vara ett alternativ värt att sätta in. Myndigheterna anser att fördelarna överväger nackdelarna och har därför godkänt läkemedlet för hela Europa. Medicinen ges i form av tabletter som tas dagligen under ett års tid. Det finns många biverkningar rapporterade för...

Landstingens vaccinupphandling överklagad av läkemedelstillverkare

Just nu pågår en upphandling av vaccin mot livmoderhalscancer. Det berör vaccin som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet för flickor. Upphandlingar av denna storlek har ett stort ekonomiskt värde för de företag som tillverkar vacciner. Det nya avtalet ska gälla från september 2019, men alla parter är inte nöjda med hur upphandlingen gått till. Landstingen har gemensamt gjort en direkt upphandling och vill erbjuda ett nyare och effektivare vaccin, som ger ett bredare skydd mot livmoderhalscancer och som samtidigt skyddar mot kondylom (könsvårtor). Läkemedelsföretaget GSK har överklagat beslutet och menar att de bör ges möjlighet att konkurrera och att deras vaccin är ett alternativ som motsvarar landstingens behov.  Det vaccin som används idag innehåller 4 virusstammar, medan det n...

Maskiner säkrare än hudläkare på att ställa hudcancerdiagnos 

Kan artificiell intelligens utnyttjas i större utsträckning för att säkrare avgöra om en pigmentförändring är malign eller ofarlig? Det är i alla fall vad tyska forskare kommit fram till. Med hjälp av en så kallad maskin-inlärning, som används för att träna en dator, har forskare från Tyskland lyckats urskilja malignt melanom från ofarliga födelsemärken. Något som var möjligt då datorn lärde sig analysera över 100 000 bilder på både farliga och ofarliga hudförändringar. Därefter lät forskarna jämföra maskinens prestation med 58 internationella hudläkare och resultatet var tydligt – maskinen presterade bättre än läkarna. Maskinen identifierade både fler fall av hudcancer, samt feldiagnosticerade färre godartade förändringar, jämfört med hudläkarna. Detta rapporterar Vetenskapsradion. Result...

Det blir ingen allmän screening för prostatacancer 

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform och varje år dör 2 400 män i sjukdomen. Chansen till att bota cancern är betydligt större om den upptäcks tidigt, men trots det blir det ingen allmän screening för prostatacancer.   Förutsättningarna för att erbjuda män i åldern 50 till 70 år regelbundna prostatakontroller har utretts sedan 2016 och nu har ett beslut fattats. ”Hälso- och sjukvården bör inte erbjuda screening för prostatacancer med PSA-prov, med eller utan kompletterande test före vävnadsprovtagning”, skriver Socialstyrelsen i de nya nationella riktlinjerna för screening för prostatacancer. Beslutet motiveras med att det behövs mer forskning på området. ”Screening för prostatacancer med PSA-prov skulle kunna leda till att många män behandlas och drabbas av biverkningar, trots...

Uppsala först i landet med ny behandlingsmetod mot barnleukemi

På Akademiska sjukhuset startar man snart en klinisk studie där även barn kommer att vara med. Här kommer man att kunna erbjuda en så kallad CAR-T-cell-behandling för barn med leukemi. Behandlingen är en del av en klinisk studie, där man vänder sig till patienter som tidigare behandlats med cytostatika, men inte svarat bra på den. Eftersom man i USA sett att behandlingen gett bäst resultat vid barnleukemi vill Gunilla Enblad, som är professor och överläkare på onkologmottagningen, även ta med barn i studien. Det har sedan länge varit känt att immunförsvaret spelar en viktig roll i att upptäcka och avlägsna en begynnande tumörväxt. Detta utnyttjas inom immunterapin där man använder kroppens eget immunförsvar för att behandla cancer. Den form man använder här kallas för målinriktad cancerter...

  • 1
  • 2
  • 5