Cancer

Företag belönas för blodtest som upptäcker prostatacancer

Ett blodtest som förenklar för läkaren att ställa diagnos har tagits fram. Det heter STHLM3 och används för att tidigt upptäcka aggressiv prostatacancer. Idag diagnosticerar man prostatacancer med hjälp av ett PSA-prov som kompletteras med ett vävnadsprov. Poängen är att man vill komma ifrån behovet av att behöva ta vävnadsprov, så kallade biopsier, från patienten. Man hoppas också kunna hitta fler behandlingskrävande cancerfall i ett tidigt skede. Testet används tillsammans med ett PSA-prov och en klinisk undersökning av prostatan och svaret på Stockholm3-testet innehåller en riskprocent som beräknas genom en algoritm och är meningen att ge läkaren en tydlig rekommendation om hur man ska fortsätta handläggningen. Företaget bakom testet menar att ett PSA-prov inte kan skilja mellan behandl...

Alternativ antikropp har testats vid follikulärt lymfom

Trots att en ny antikropp visat sig bromsa sjukdomsförloppet vid follikulärt lymfom, bättre än den standardbehandling som man idag ger, kommer den inte att ändra rekommendationerna för patienter i Sverige. Vid follikulärt lymfom ger man idag cytostatikabehandling tillsammans med antikroppsbehandling, vanligtvis med Mabthera (rituximab). I den nyligen avslutade studien där man använt en annan antikropp, obinutuzumab, gav man patienterna samtidigt underhållsbehandling, vilket inte är praxis i Sverige. Här ges de flesta patienter ingen underhållsbehandling hittills. Det går därför inte att jämföra behandlingarna och även om den nya behandlingen skulle kunna ge ett visst ökat värde, så är det ändå inte tillräckligt för att ersätta den standardbehandling som ges idag, menar Mats Jerkeman, som ä...

Nytt läkemedel ger hopp om ökad överlevnad vid svår lungcancer

För patienter med svårbehandlad lungcancer har ett läkemedel från AstraZeneca visat sig öka överlevnadstiden och man väntar nu in ytterligare resultat som kan göra att läkemedlet godkänns och att patientgruppen får tillgång till medicinen. I studien som startade 2014 deltog ca 700 patienter med lokalt framskriden, icke småcellig lungcancer, som inte går att operera. De resultat som hittills publicerats har visat att patienter som fick substansen durvalumab, fick en statistiskt signifikant förlängning av överlevnadstiden, jämfört med de patienter som fick den standardbehandling som ges idag. I studien fick 2/3 av patienterna durvalumab och 1/3 fick fortsätta den standardbehandling som idag består av cytostatika och strålning. Enligt läkemedelsföretaget bakom studien var tiden fram till uppk...

Kvinnor bör kolla sina bröst

Gör det till en vana att regelbundet kolla dina bröst. Börja med att bara stå framför en spegel och se hur de ser ut. Känn på dem. Leta inte efter några konstigheter, utan lär dig hur de brukar kännas, då är det lättare att känna när något inte är som vanligt. STEG 1 Ställ dig framför en spegel Lyft armarna över huvudet och titta efter förändringar Har brösten sin vanliga form? Är huden jämn och har den sin vanliga färg? Ser bröstvårtorna ut som vanligt och följer de med uppåt när du lyfter armarna? STEG 2 Känn på brösten Placera vänster hand bakom huvudet. Känn igenom vänster bröst och armhåla med höger hand och tvärtom. Använd raka fingrar och tryck lätt. Gör små cirklande rörelser runt bröstet flera varv. Börja med bröstvårtan och flytta fingrarna någon centimeter utåt och gå runt ett l...

Killar bör undersöka sina testiklar regelbundet

Gör det till en vana att regelbundet kolla dina testiklar. Det är ett bra sätt för att upptäcka om du skulle få en förändring av storleken eller formen av dem. Risken för testikelcancer är vanligast bland yngre män, men de flesta botas. Desto snabbare den kan upptäckas, desto bättre chans har man att bli botad. Man ska inte glömma att de flesta förändringarna är godartade! Hur kan man undersöka testiklarna? Är du man och över 15 år bör du regelbundet känna igenom dina testiklar. Bestäm dig för en fast tidpunkt varje månad då du känner igenom testiklarna. Passa på när du står i duschen eller tar ett bad. Varmt vatten gör pungen mjuk och lättare att undersöka. Gör din koll när du tvålat in pungen. Låt pungen vila i den ena handen och använd den andra handens tumme och pekfinger. Ta en testik...

Längre liv med cancervaccin

Vaccinationsbehandling för att stärka patientens eget immunförsvar kan förlänga livet för patienter med obotlig spridd njurcancer. Den slutsatsen drar forskare vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset i en långtidsuppföljning av den första studien på patienter med detta cancervaccin.Det är en liten studie, men forskarna tycker dock att resultatet är lovande. Enligt dem finns det ingen annan behandling vid svår njurcancer som visat på motsvarande längd på överlevnad. Vaccinet består av en sorts vita blodkroppar, dendritceller, som tas från blodet hos friska blodgivare. Dendritceller spelar en nyckelroll för att dra igång kroppens eget försvar mot såväl virusinfektioner som cancer, enligt Alex Karlsson-Parra, adjungerad professor vid Uppsala universitet och forskningschef i bioteknik...

Nytt läkemedel mot spridd bröstcancer

För de patienter som har spridd bröstcancer finns det ett stort behov av nya behandlingar, som kan hålla sjukdomen i kontroll. Spridd bröstcancer innebär att cancern har spridit sig och bildat tumörer i andra delar av kroppen, s.k. metastaser. Läkemedlet Kisqali (ribociklib) godkändes i USA tidigare i våras och nu kommer en rekommendation från den europeiska läkemedels kommittén om ett godkännande. Man baserar beslutet på en fas-III studie som visat att behandling med detta läkemedel i kombination med hormonhämmande behandling minskade risken för att sjukdomen skulle förvärras med 44 procent jämfört med behandling med enbart hormonhämmande behandling (letrozol). I studien gav man det tillsammans med letrozol. Ribociklib tillhör en läkemedelsgrupp som kallas kinashämmare. De fungerar genom ...

Sahlgrenska sjukhuset testar cancerläkemedel på barn

Cancerläkemedel specifikt utvecklade för barn är få och i många fall behandlas istället barn med vuxenmediciner i lägre dos. Men nu har barncancervården inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset godkänts som kliniskt prövningscentrum för att utvärdera läkemedel på barn. – Detta är en stor framgång för barncancervården i Sverige, säger Karin Mellgren, sektionschef på barnmedicin på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Det innebär att vi nu kan öppna läkemedelsstudier för nya läkemedel inom barncancerområdet. Vi kan erbjuda inte bara våra egna patienter tillgång till nya läkemedel i de fall de konventionella läkemedlen inte räcker till, utan också ta emot patienter från övriga Sverige och Norden för denna typ av studier. Bristen på barncancerläkemedel beror delvis på att det varit svårt ...

Urinblåsecancer

BAKGRUND Urinblåsecancer drabbar cirka 2400-2500 personer per år i Sverige och de allra flesta urinblåsecancertumörerna är av den så kallade uroteliala formen. Cirka 600 personer dör årligen av urinblåsecancer, och då oftast av de mer allvarliga djupväxande formerna. Cirka 21000 personer lever med urinblåsecancer (prevalens) och kontrolleras regelbundet. Det är i första hand urologspecialister som diagnosticerar, behandlar och kontrollerar patienter med urinblåsecancer. En mindre procentandel med spridd cancer handläggs i samråd med onkologspecialister. ORSAKER I första hand genetiska orsaker, men någon specifik gen eller genuppsättning finns ännu inte belagd eller definierad. Dessutom tillkommer miljöfaktorer som till exempel rökning. Cirka 50% av männen med urinblåsecancer är rökare och ...

Njurcancer

BAKGRUND Cirka 1000 patienter drabbas av njurcancer i Sverige årligen, och den cancerformen utgör cirka 2% av all cancer hos vuxna i Sverige. Medianåldern vid diagnos är cirka 63 år. Det är urologerna som utreder patienterna, och som i huvudsak ansvarar för handläggningen. NJURCANCERSORTER Det finns olika mikroskopiska sorter av njurcancer. Den vanligaste formen kallas för ”klarcellig” njurcancer. ORSAKER Man känner inte till någon specifik orsak, men det finns några kända riskfaktorer, vilka är: Ärftlighet Cigarettrökning Övervikt och fetma Högt blodtryck SYMPTOM Synligt blod i urinen (makrohematuri) Oklar flank- eller buksmärta Med fingrarna, kännbar utbuktning (ovanligt) En del patienter som utreds för låga blodvärden eller för kraftigt förhöjd sänka kan också visa sig ha njurcancer. AC...

Genetiska riskfaktorer för hjärntumörer skulle kunna förbättra diagnostik

Genom ett internationellt forskningssamarbete har man i den hittills största studien av maligna hjärntumörer undersökt genetiska markörer för gliom, en väldigt aggressiv form av hjärntumör. I forskningsstudien, där forskare vid Umeå universitet deltagit, bekräftades 13 tidigare identifierade genetiska markörer och dessutom upptäcktes 13 nya genetiska markörer som har en koppling till gliom. Studien är publicerad i Nature Genetics. – I den här studien har vi för första gången identifierat tydliga skillnader mellan genetiska riskfaktorer för mera aggressiva respektive mindre aggressiva gliom, säger Beatrice Melin, som är professor i onkologi vid Institutionen för strålningsvetenskaper och en av författarna av artikeln i Nature Genetics. – Kunskapen om riskfaktorer för att utveckla gliom har ...

DigniCap ®- en svenskutvecklad metod på export

Bild: Dignitana Det svenska företaget Dignitana ligger bakom det kylsystem som idag används för att minska håravfall vid vissa cytostatikabehandlingar. Många cancerpatienter oroar sig för att tappa håret av behandlingen och håret är för många förknippat med den personliga identiteten. Forskning har visat att många blir deprimerade och får sämre självkänsla av att förlora sitt hår. Dignitanas metod innebär att man förhindrar att cytostatikan når hårcellerna på skalpen, vilket gör att chansen är större för att patienten får behålla sitt hår. Metoden används främst vid cytostatikabehandling med hög risk för håravfall. Vid nedkylning av skalpen drar blodkärlen ihop sig och på så sätt passerar mindre blod och cytostatika genom blodkärlen, vilket gör att fler hårsäckar överlever. Metoden går ut ...